شماره حساب های کانون ترجمه ارومیه

کاربران میتوانند پس از انتخاب نوع ترجمه مورد نظر خود و کسب اطلاع از میزان هزینه ترجمه، و اتخاذ تصمیم نهایی و ثبت سفارش مربوطه،  حد اقل ۵۰% از هزینه ترجمه سفارش ( یا به میزان توافق شده با مدیریت کانون) را از طریق یکی از بانکهای متصل به شبکه شتاب به یکی از حسابهای زیر واریز کرده و با ارسال فیش بانکی نشان دهنده انجام واریز وجه به کانون ترجمه ارومیه، انجام ترجمه را قطعی کنند. بدیهی است که قوانین و مقررات کانون نیز مورد مطالعه کاربر قرار گرفته باشد.

 

۱- شماره کارت :           ۶۳۹۶۰۷۱۱۱۰۵۰۰۲۹۵   بانک سرمایه

۲- شماره کارت :           ۶۲۷۴۱۲۱۱۵۰۰۰۶۸۳۱    بانک اقتصاد نوین

۳- شماره کارت:            ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۲۲۴۷۲۳۰    بانک ملت

۴- شماره کارت:            ۵۸۹۴۶۳۱۸۹۷۵۰۱۹۳۸    بانک رفاه