اعلامیه حقوق بشر (تاگالوگ)

اعلامیه حقوق بشر (تاگالوگ)

Paunang salita

Ang pagkilala sa likas na dignidad ng lahat ng miyembro ng pamilya ng tao at ang kanilang pantay at itinatag na mga karapatan ay ang pundasyon ng kalayaan, katarungan at kapayapaan sa mundo.

Dahil ang pagtanggi at paghamak sa mga karapatang pantao ay humantong sa mga barbarikong kilos na sinaktan ang budhi ng tao, ang pangwakas na layunin ng pangkalahatang publiko upang lumikha ng isang mundo kung saan ang indibidwal ay may kalayaan sa pagsasalita at paniniwala at walang takot at hangarin.

Dahil ito ay kinakailangan upang kumuha ng mga batas upang protektahan ang mga karapatang pantao kaya bilang hindi upang magkaroon ng isa pa, sa paghihimagsik laban sa paniniil at kawalan ng katarungan.

Dahil mahalaga ito na itaguyod ang pag-unlad ng mapag-ugnay na relasyon sa mga Estado,

Samantalang ang mga tao ng United Nations ay stressed sa ang Karta ng kanilang pananalig sa mga pangunahing karapatang pantao at dignidad ng indibidwal at ang mga halaga at mga kalalakihan at kababaihan ng pantay na karapatan at may nagpapasiyang itaguyod ang kaunlarang panlipunan at lalong mabubuting pamantayan ng buhay sa lalong malaking kalayaan.

Bilang mga Kasaping Bansa ay nangako na makipagtulungan sa United Nations upang matiyak na ang mga karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan ay lalong iginagalang at iginagalang.

Dahil ang pangkalahatang pagsasakatuparan ng mga karapatang ito at kalayaan ay napakahalaga para sa ganap na katuparan ng pangakong ito.

Ang Pangkalahatang Kapulungan ay nagpapahayag na ito Universal Declaration of Human Rights bilang isang pangkalahatang pamantayang maisasagawa para sa lahat ng mga bayan at mga bansa sa gayon na ang bawat indibidwal at bawat organ ng lipunan, paglagay ng Pahayag patuloy na sa isip, upang i-promote ang paggalang para sa mga karapatan at kalayaang sa pamamagitan ng edukasyon, edukasyon at progresibong hakbang, nasyonal at internasyonal, upang matiyak pagkilala at pagtalima naa-effective na sa pagitan ng mga Kasaping Estado at ng mga mamamayan ng mga teritoryo sa ilalim ng kanilang nasasakupan.

Artikulo 1.

Lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila’y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa’t isa sa diwa ng pagkakapatiran.

Artikulo 2

Ang lahat ay may karapatan sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa Pahayag na ito, nang walang ano mang uri, gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, opinyong pulitikal o anumang iba pang opinyon, pinagmulang bansa o lipunan, ari-arian, kapanganakan o iba pang katayuan, nang walang anumang pagkakaiba sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Sa karagdagan sa nasa itaas, walang magiging diskriminasyon batayan ng pampulitika, hurisdiksiyunal o pandaigdig na bansa o teritoryong kinabibilangan ng isang tao, maging bansang ito o na lugar o sa ilalim ng independiyenteng trust, non-nakapamamahala sa sarili o nasa ilalim nito soberanya napapailalim sa anumang mga pagrerenda.

Artikulo 3.

Ang bawat isa ay may karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad ng tao.

Artikulo 4

Walang sinuman ang gaganapin sa pang-aalipin o pagkaalipin. Ipagbabawal ang pang-aalipin at pangangalakal ng alipin sa lahat ng anyo nito.

Artikulo 5

Walang sinuman ang mapapailalim sa labis na pagpapahirap o sa malupit, di-makatao o nakakapahamak na paggamot o parusa.

Artikulo 6

Ang bawat tao’y may karapatan na makilala sa lahat ng dako bilang isang tao bago ang batas.

Artikulo 7

Ang lahat ng mga tao ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa pantay na proteksyon nang walang diskriminasyon, at ang lahat ay may karapatan sa pantay na proteksyon laban sa anumang diskriminasyon na lumalabag sa Deklarasyong ito at laban sa anumang panggamot sa naturang diskriminasyon.

Artikulo 8

Ang bawat isa ay may karapatan na magsagawa ng mga pambansang korte para sa mga gawaing pagsalakay laban sa mga pangunahing mga karapatan na ipinagkaloob sa kanya ng batas.

Artikulo 9

Walang sino mang nasasakop sa di-makatwirang pag-aresto, detensyon o pagpapatapon.

Artikulo 10

Ang bawat tao’y may karapatan, sa isang pantay na katayuan sa iba, upang isaalang-alang ang kanyang kaso sa harap ng isang independyente at walang kinikilingan na hukuman sa isang patas at pampublikong paraan upang matukoy ang kanyang mga karapatan at obligasyon at anumang kriminal na singil laban sa kanya.

Artikulo 11

(۱)

Ang bawat isa na inakusahan ng isang krimen ay ituring na walang sala hanggang sa pinatunayan na nagkasala ng batas ng isang pampublikong paglilitis kung saan siya ay may mga kinakailangang garantiya na ipagtanggol siya.

(۲)

Walang taong ituturing na nagkasala ng pagkakasalang tao bilang isang resulta ng isang gumaganang tool o upang pigilin ang sarili mula sa pagtatrabaho tool lamang kung ito ay isang pagkakasalang pinarurusahan, sa ilalim ng batas pambansa o pandaigdig, isang oras kapag ito ay nakatuon, kaya huwag asahan na mas malubhang kaysa sa mga na maaaring ipataw kapag ang krimen ay nakatuon.

Artikulo 12

Walang sino mang ipaiilalim sa di-makatwirang panghihimasok sa kanyang pananhimik, pamilya, tahanan o pakikipagsulatang ni sa tuligsa sa kanyang karangalan at mabuting pangalan. Ang bawat tao’y may karapatan sa pangangalaga ng batas laban sa gayong mga panghihimasok o tuligsa.

Artikulo 13

(۱)

Ang bawat tao’y may karapatan sa kalayaan ng paggalaw at paninirahan sa loob ng mga hanggahan ng bawat Estado.

(۲)

Ang bawat tao’y may karapatan na umalis sa anumang bansa, kabilang ang kanyang sarili, at upang bumalik sa kanyang bansa.

Artikulo 14.

(۱)

Ang bawat tao’y may karapatang maghanap at mag-enjoy sa iba pang mga bansa na pagpapakupkop laban sa pag-uusig.

(۲)

Ang karapatang ito ay hindi dapat gamitin para sa pag-uusig para sa mga di-pampulitika na krimen o para sa mga kilos na salungat sa mga layunin at prinsipyo ng United Nations.

Artikulo 15

(۱)

Ang bawat tao’y may karapatan sa isang nasyonalidad.

(۲)

Walang sinuman ang maaaring bawiin ng kanyang nasyonalidad o tanggihan ang karapatang baguhin ang kanyang nasyonalidad.

Artikulo 16

(۱)

Mga kalalakihan at kababaihan may sapat na gulang, ang karapatang mag-asawa at magpamilya nang walang ano mang pagtatakda dahil sa lahi o relihiyon, at may karapatan sa pantay na karapatan sa pag-aasawa, sa panahong may asawa at pagpapawalang bisa nito.

(۲)

Ang kontrata ng pag-aasawa ay papasok lamang sa pagsang-ayon ng mga partido na nagnanais na mag-asawa nang buo at di-mapigilan na pahintulot.

(۳)

Ang pamilya ay ang natural at pangunahing yunit ng lipunan at may karapatan sa pangangalaga ng lipunan at ng Estado.

Artikulo 17

(۱)

Ang bawat tao’y may karapatan na magkaroon ng pag-aari ng mag-isa o kasama ng iba.

(۲)

Walang sinuman ang dapat na bawiin ng kanyang ari-arian.

Artikulo 18.

Ang bawat tao’y may karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, budhi at relihiyon; karapatang ito ang kalayaang magpalit ng kanyang relihiyon o paniniwala, at kalayaan upang ipahayag ang paniniwala sa pagtuturo, pagsasagawa, pagsamba at pagtalima, mag palihim o sa mga grupo.

Artikulo 19.

Ang bawat tao’y may karapatan sa kalayaan ng pagkukuro at pagpapahayag, karapatang ito ang kalayaan at kuru-kuro nang walang panghihimasok at humanap ng balita at mga ideya, tumanggap at magbigay ng anumang media at hindi alintana ng mga hanggahan.

Artikulo 20

(۱)

Ang bawat tao’y may karapatan sa kalayaan sa mapayapang pagpupulong at kapisanan.

(۲)

Walang mapipilitang sumali sa isang samahan.

Artikulo 21

(۱)

Ang bawat tao’y may karapatan na makilahok sa pangangasiwa ng mga pampublikong gawain ng kanyang bansa alinman sa direkta o sa pamamagitan ng malayang pinili na mga kinatawan.

(۲)

Ang bawat tao’y may kaparehong karapatan na ang iba ay magtataglay ng pampublikong tanggapan sa bansa.

(۳)

Ang kalooban ng mamamayan ay ang pinagmumulan ng awtoridad ng Pamahalaan, at ito ay ipinapahayag sa pamamagitan ng panaka-nakang, makatarungang halalan na gaganapin batay sa lihim na balota at sa pantay na batayan o sa anumang katulad na panukalang ginagarantiyahan ang libreng pagboto.

Artikulo 22

Ang bawat tao bilang isang miyembro ng lipunan ay may karapatan sa panlipunang seguridad at ma-mediated sa pamamagitan ng pambansang pagsisikap at internasyunal na kooperasyon, alinsunod sa mga sistema at mga mapagkukunan ng bawat Estado at mga karapatan sa ekonomiya, panlipunan at pang-edukasyon na lubhang kailangan sa kanyang karangalan at sa malayang pag-unlad ng kanyang pagkatao.

Artikulo 23

(۱)

Ang bawat tao’y may karapatan na magtrabaho, sa malayang pagpili ng trabaho, sa makatarungan at paborableng mga kondisyon at sa karapatan sa proteksyon laban sa kawalan ng trabaho.

(۲)

Ang bawat tao’y walang anumang diskriminasyon ay may karapatan sa pantay na kabayaran para sa trabaho.

(۳)

Ang bawat taong gumagawa ay may karapatan sa makatarungan at nababatay sa kabayarang tumitiyak sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya ng kabuhayang karapat-dapat sa karangalan ng isang tao, at pupunan, kung kailangan, ng iba pang paraan ng pangangalangang panlipunan.

(۴)

Ang bawat isa ay may karapatang magtatag at sumali sa mga unyon ng manggagawa para sa proteksyon ng kanyang mga interes

Artikulo 24

Ang bawat tao’y may karapatan sa pamamahinga at paglilibang, kasama ang makatwirang limitasyon ng mga oras ng pagtatrabaho at mga pana-panahong bakasyon na may bayad.

Artikulo 25

(۱)

Ang bawat tao’y may karapatan sa isang pamantayan ng pamumuhay na sapat para sa kalusugan at kagalingan ng kanyang pamilya, kasama na ang pagkain, pananamit, paninirahan at pagpapagamot at kinakailangang mga paglilingkod panlipunan, at ng karapatan sa kapanatagan sa panahong walang gawain, pagkakasakit, pagkabalda, pagkabalo, katandaan at iba pang kakapusan sa ikabubuhay sa mga pangyayari Higit pa sa kanyang kontrol.

(۲)

Ang pagkaina at pagkabata ay nararapat sa tanging kalinga at tulong, at lahat ng mga bata tamasahin ang mga gayon ding pangangalagang panlipunan, maging anak na ang resulta ng isang lehitimong pagpupugal o illegal.

Artikulo 26

(۱)

Ang bawat tao’y may karapatan sa edukasyon, at pag-aaral ay dapat na nasa una at hindi bababa sa mga pangunahing libreng yugto, at na pangunahing edukasyon ay sapilitan at dapat palaganapin sa teknikal at bokasyonal na edukasyon, at upang mapadali ang pagtanggap ng mas mataas na edukasyon ay ipagkakaloob nang pantay-pantay sa lahat batay sa kahusayan.

(۲)

Pag-aaral ay dapat na naglalayong pagbuo ng ang buong pagkatao ng tao pag-unlad, at upang i-promote ang paggalang sa karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan at pag-unlad ng pag-unawa, pagbibigayan, at pagkakaibigan ng lahat ng bansa, mga pangkat na panlahi o panrelihiyon, at upang madagdagan ang United Nations peacekeeping pagsisikap.

(۳)

Ang mga magulang ay may karapatang pumili ng uri ng edukasyon ng kanilang mga anak.

Artikulo 27

(۱)

Ang bawat tao’y may karapatan makilahok nang malaya sa buhay pangkalinangan ng pamayanan, upang tamasahin ang mga sining at makihati sa mga kaunlaran sa siyensiya at sa mga pakinabang dito.

(۲)

Ang bawat tao’y may karapatan sa pangangalaga ng mga interes sa moral at materyal na nagreresulta mula sa kanyang pang-agham, pampanitikan o artistikong produksyon.

Artikulo 28

Ang bawat isa ay may karapatan sa isang panlipunan at pandaigdigang kaayusan kung saan ang mga karapatan at mga kalayaan na nakalagay sa Deklarasyong ito ay ganap na natanto.

Artikulo 29

(۱)

Ang bawat tao’y may mga tungkulin sa isang lipunan na kung saan nag-iisa ang kanyang pagkatao ay maaaring maging ganap na libre.

(۲)

ay napapailalim sa mga indibidwal sa paggamit ng kanyang mga karapatan at kalayaan ng mga paghihigpit na itinatag ng batas, upang matiyak na pagkilala sa mga karapatan at kalayaan ng iba at paggalang upang makamit ang makatarungang kahilingan ng pampublikong kaayusan at ang pampublikong interes at moralidad sa isang demokratikong lipunan.

(۳)

Ang mga naturang karapatan ay hindi dapat isagawa nang salungat sa mga layunin at prinsipyo ng United Nations.

Artikulo 30.

Wala sa Pahayag na ito ang dapat ipakahulugan bilang pagpapahintulot sa anumang Estado, grupo o indibidwal na anumang karapatan na makisali sa anumang aktibidad o upang magsagawa ng anumang gawa na naglalayong pagwasak ng mga karapatan at kalayaan na nakapaloob dito.

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *