متن کامل اعلامیه حقوق بشر (فارسی)

متن کامل اعلامیه حقوق بشر (فارسی)

                                         

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلـامیه جهانی حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ تصویب نمود، که هدف آن ایجاد تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردمـ بود، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته میشود.

بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس، اعلـامیه جهانی حقوق بشر رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده‌است.

ماده ۱: تمامـ افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با همـ برابرند. همه دارای عقل و وجدان میباشند                 و باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند.

ماده ۲:  هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر                  عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولـادت یا هر موقعیت دیگر، از تمامـ حقوق و کلیه                            آزادی‌هـایی که در اعلـامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علـاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که                مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد.                        خواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۴: احدی را نمیتوان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده ۵: هیچکس را نباید مورد ظلمـ و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیرآمیز، موهن، یا خلـاف انسانیت وشان

بشر قرار داد.

ماده ۶: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته

شود.

ماده ۷: همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه                 حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلـامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به               عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده ۸: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون                   دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکمـ ملی صالحه دارد.

ماده ۹: احدی را نمیتوان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.

ماده ۱۰: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بیطرفی، منصفانه و علنا رسیدگی                     بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهامـ جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ                     تصمیمـ بنماید.

ماده ۱۱:

الف) هر کس به گناهی متهمـ شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی                            که در آن کلیه تضمین‌های لـازمـ برای دفاع ازاو تامین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب)  هیچ کس برای انجامـ یا عدمـ انجامـ عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین                                المللی  جرمـ شناخته نمیشده است محکومـ نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه                            که در موقع ارتکاب جرمـ  بدان تعلق میگرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع                 شود و شرافت و اسمـ و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلـات

و حملـات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده ۱۳:

الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده ۱۴:

الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار                         کند.
ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرمـ عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل                    متحد باشد، نمیتوان از این حق استفاده نمود.

ماده ۱۵:

الف) هر کس حق دارد، که دارای تابعیت باشد.

ب) احدی را نمیتوان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محرومـ کرد.

ماده ۱۶:

الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همـدیگر

زناشویی و هنگامـ انحلـال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی میباشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.

پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ۱۷:

            الف) هر شخص، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
ب) احدی را نمیتوان خود سرانه از حق مالکیت محرومـ نمود.

ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا                         عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسمـ دینی است. هرکس میتواند از این حقوق                   یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیمـ واضطرابی                         نداشته باشد و در کسب اطلـاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمامـ وسایل ممکن و بدون ملـاحظات

مرزی، آزاد باشد.

ماده ۲۰:

الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت آمیز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۱:

الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که                           آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
پ) اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردمـ است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی                         صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی                       یا طریق‌های نظیر آن انجامـ گیرد که آزادی رای را تامین نماید

ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین                   المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لـازمه مقامـ و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت                     تشکیلـات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده ۲۳:

الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار                            خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند.
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق میشود که زندگی او وخانواده اش را موافق                      شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزومـ با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.

ماده ۲۴: هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌های                   ادواری، با اخذ حقوق، ذیحق میباشد.

ماده ۲۵:

            الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلـامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن و                              مراقبتهای طبی و خدمات لـازمـ اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص                      اعضا، بیوگی، پیری یا در تمامـ موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین                        رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه                    بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده ۲۶:

             الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لـااقل تا حدودی که مربوط به                        تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید                            عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد                        خود بتواند از آن بهره مند گردند.

ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند                        و احترامـ حقوق و آزادی‌های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهمـ، گذشت و احترامـ                          عقاید مخالف و دوستی بین تمامـ ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل                          متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.

پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده ۲۷:

الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و درپیشرفت علمی                        و فوائد آن سهیمـ باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی، حقوق و آزادی‌هـایی را که در این                 اعلـامیه ذکر گردیده، تامین کند و آن‌هـا  را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹:

الف) هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هـایی است که به وسیله                                 قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح                         اخلـاقی و نظمـ عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی‌هـا، در هیچ موردی نمیتواند بر خلـاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ۳۰: هیچ یک از مقررات اعلـامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی                   باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلـامیه را از بین ببرد و یا در آن راه،                         فعالیتی بنماید.

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *